Trai lỡ thời như trái chín cây,
Trái chín cây người ta làm mứt.
Gái lỡ thời như cứt trôi sông,
Cứt trôi sông không ai thèm ngó.