Trai làm nên năm thê bảy thiếp,
Gái làm nên thủ tiết chờ chồng.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975