Trai khôn tìm vợ chợ đông,
Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)