Trai chê vợ, mất của tay không,
Gái chê chồng, một đồng thành bốn.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975