Trai anh hùng, gái thuyền quyên,
Ví như Lữ Bố, Điêu Thuyền gặp nhau.
Trai làng ở goá còn đông,
Cớ sao em lại lấy chồng ngụ cư.
- Ngụ cư có thóc cho vay,
Cà lụa bán đầy, em lấy ngụ cư.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975