Trời xanh dưới nước cũng xanh,
Trên non gió thổi dưới gành sóng xao.
Bấy lâu cách liễu trở đào,
Chim trong lồng chim thảm, cá dưới ao cá sầu.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004