Trời xanh đất đỏ mây vàng,
Anh đi thơ thẩn gặp nàng thẩn thơ.
Bấy lâu loan đợi phượng chờ,
Loan sầu phượng ủ biết cơ hội nào!
May chờ rồng cá kết giao,
Thề nguyền đông liễu, tây đào phòng chung.
Bây giờ kể đã mấy đông,
Thuyền quyên sầu một, anh hùng sầu hai.
Còn non, còn nước, còn dài,
Còn vè còn nhớ tới người hôm nay.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004