Trời vần vũ mây phủ tối tăm,
Bấy lâu thổn thức ngã tâm,
Làm sao chung gối ngồi nằm với nhau.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975