Trời vần vũ mây giăng bốn phía,
Nước biển Đông sóng dợn tứ bề.
Biết làm sao cho nên nghĩa phu thê,
Đó đây chồng vợ đi về có đôi.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975