Trời sinh con mắt là gương
Người ghét ngó ít, người thương ngó nhiều


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)