Trời mưa xắn ống cao quần,
Hỏi cô bán thuốc nhà gần hay xa,


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975