Trời mưa nước chảy qua sân,
Em lấy ông lão qua lần thì thôi.
Bao giờ ông lão chầu trời,
Thì em lại kiếm một người trai tơ.
Trai tơ ơi hỡi trai tơ,
Đi đâu mà vội mà vơ nạ dòng.


Nguồn:
1. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975