Trời mưa ướt áo em rồi,
Kiếm nơi có lửa lần hồi mà hơ.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975