Trời mưa đầy nước ao Quan,
Lòng tôi muốn lấy cô thợ can trong bồi.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002