Trời làm một trận lăng nhăng,
Ông hoá ra thằng, thằng hoá ra ông.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969