Trời dông chớp lạnh, mưa nguồn,
Lấy chồng xứ lạ dạ buồn biết bao.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)