Trời còn khi nắng khi mưa,
Ngày còn khi sớm, khi trưa, nữa người.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)