Trời ơi, sinh giặc làm chi
Cho chồng tôi phải ra đi chiến trường


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)