Ngày xưa hạn hán, cầu trời,
Ngày nay hạn hán thì người trị ngay.
Trị đêm rồi lại trị ngày,
Cho tên giặc hạn biết tay của người.
Vừa làm vừa thách cả trời:
Có muốn tắm mát thì mời xuống đây...
Nước kia ở dưới đất này,
Đào sâu, vét kỹ, nước đầy mương ao.
Thách trời cứ hạn nữa vào!
Đồng ta đủ nước, hoa màu vẫn xanh.
Chiều chiều nghe tiếng phát thanh:
Người chăm thuỷ lợi, trời đành chịu thua!


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 4 phổ thông giai đoạn 1976-1979, không đề tên tác giả.

Nguồn: SGK Tập đọc lớp 4 phổ thông, tập 1, NXB Giáo dục, 1977