Trồng trọt mà thiếu chăn nuôi,
Như trầu nhạt thuốc thiếu vôi, hỡi chàng.
Lúa kém phân, hạt vàng chẳng mẩy,
Lợn chưa nhiều, thịt lấy đâu tăng?
Mình qua Đông Mỹ mà thăm,
Dục Nội mình tới, Khuyến Lương mình về.
Học thêm kinh nghiệm tay nghề,
Lợn bột chăn giỏi, nái về nuôi hay.
Dẫn tình lai giống quen tay,
Chuồng trại phen này mở rộng thênh thang.
Chăn nuôi nghề chính vững vàng,
Như lá trầu vàng đủ thuốc đủ vôi.


Bài ca dao này nói về việc tăng gia sản xuất trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002