Trồng hường bẻ lá che hường,
Thương em bất quản đỗi đường xa xôi.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975