Trồng cây cũng muốn cây xanh
Nuôi con cũng muốn con thành thất gia


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)