Trống kia ai dám đánh tùng,
Bậu không ai dám giở mùng chun vô.