Trống chùa ai đánh thì thùng
Của chung ai khéo vẫy vùng thành riêng?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)