Trọng người người lại trọng thân,
Khinh đi khinh lại như lần trôn quang.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)