Trọc đầu mang tiếng bất lương,
Sinh tôi sao chẳng chọn ngày mà sinh.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970