Trắng tinh hạt gạo tám xoan,
Thổi nồi đồng điếu lại chan nước cà.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002