Trắng như bông lòng anh không chuộng,
Đen tợ than hồng lòng muốn dạ ưng.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975