Thần công nó bắn
Đạn nổ đùng đùng
Nó bắn lung tung
Vào thành Đà trấn
Cho quân xâm lấn
Đổ bộ Sơn Trà
Lệnh ông đại tá
Đánh giáp lá cà
Tây chết bề bộn
Năm tàu lồng lộn
Nó nã thần công
Đạn nổ đùng đùng
Bốn phương tám hướng
Lính triều hoảng vía
Bỏ chạy tứ tung
Quan tướng đều lo
Mấy dãy quán kho
Cũng đều bỏ chạy.


Bài vè tả trận đánh ở Sơn Trà (Đà Nẵng) năm 1858 khi thực dân Pháp xâm lược nước ta.

(Do cụ Nguyễn Xuân Bá ở phường Xuân Hà, Đà Nẵng sưu tầm)