Trầu vàng ăn với cau sâu,
Lấy chồng thua bạn thêm sầu mà hư.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975