Trầu này thực của em têm,
Trầu phú, trầu quý, trầu nên vợ chồng.
Trầu này bọc khăn tơ hồng,
Trầu này kết nghĩa loan phòng từ đây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]