Trước tôi chào anh em đông đủ,
Sau tôi chào bạn cũ bá niên,
Câu chào câu hỏi đã yên,
Còn câu gá nghĩa chào riêng mình chàng.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975