Trước sao đằm thắm muôn phần
Nay sao đểnh đoảng như cần nấu suông?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)