Trước không thảo sau nào có thảo
Thuyền không ngay, bẻ lái khó ngay
Em đây suy cạn lẽ này
Thà em ở vá hơn buổi rày lấy anh
- Bậu chưa nghĩ kỹ, bậu ti hư vầy
Chim uyên ương còn biết kết bầy
Cá bi nục còn vầy đôi bạn
Chẳng qua bởi vận hạn qua mới xa nàng
Chớ ai mà có muốn dứt đàng ngãi nhân


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004