Trước đường xe ngựa bời bời!
Bụi hồng mờ mịt, ai người mắt xanh.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975