Trăng mờ còn tỏ hơn sao,
Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi.


Nguồn:
1. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)