Trăng lên vành vạnh trăng tròn,
Trước răng sau rứa đừng còn đổi thay.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004