Trăng lên khỏi núi trăng tròn,
Xuân xanh em mấy mà giòn rứa em?
Trên đầu lược giắt, trâm cài,
Tảo tần khuya sớm chưa ai chung tình.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006