Trăng lên đỉnh núi trăng tà,
Mình yêu ta thực hay là yêu chơi?
- Trăng lên đỉnh núi trăng ngời,
Yêu thời yêu thực, yêu chơi làm gì!


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)