Trăng bao nhiêu tuổi trăng non,
Người bao nhiêu tuổi hãy còn đương xinh.
Tai nghe lời nói hữu tình,
Chim lồng khôn lẽ cất mình bay cao.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006