Trăm thức hoa đua nở về tiết tháng giêng
Có bông hoa cải nở riêng tháng mười
Trăm cành hoa cười, trăm nụ bông hoa nở mùa xuân sang
Đàn con yến trắng, dập dìu đàng ong
Con chim kia sao khéo não nùng
Cuốc kêu gióng giả, như nung dạ sầu
Gió nam hây hây lúc ban chiều
Một đàn bướm trắng dập đìu trên non
Đêm đông trường nghe vượn ru con
Vượn hót ru con, cá khe lẩn bóng, chim luồn cỗi cây
Con ve kêu ong anh tiếng chày
Kìa quân tử trúc dạ này bâng khuâng
Em như hoa thơm mà mọc góc rừng
Thơm cay ai biết, ngát lừng ai hay


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004