Trăm năm xe sợi chỉ hồng,
Bắt người tài sắc buộc trong khuôn trời.
Bao giờ tài sắc có lời,
Thì ta lại cởi khuôn trời cho ra.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975