Trăm năm, trăm tuổi, trăm chồng,
Hễ ai có bạc thì bồng trên tay.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975