Trăm năm, trăm tuổi, trăm chồng,
Mà duyên chưa lạt, má hồng chưa phai.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009