Trăm năm, trăm tuổi, trăm chồng,
Yêu ai thì bế thì bồng trên tay!


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)