Trăm năm trăm tuổi may rủi một chồng,
Dù ai thêu phượng vẽ rồng đừng ham.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975