Trăm năm giữ vẹn chữ tòng,
Sống sao thác vậy, một chồng mà thôi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)