Trăm năm dốc nguyện đá vàng,
Dè đâu gãy cánh giữa đàng khó toan.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009