Trăm năm cũng bạn với ta,
Gặp nơi long ẩn thuỷ ba cũng đừng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004