Trăm năm cũng bạn với ta,
Gặp nơi long ẩn thuỷ ba cũng đừng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]