Trăm năm bia đá thì mòn
Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)